Kleine Lucas stopt met het maken van prematuur kleertjes en couveusedoeken/knuffels. De uitverkoop van voorraad loopt tot ca. half augustus. op=op

ZOEKEN
WINKELWAGEN (0)

Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Deze webwinkel kleinelucas.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 543941551. Het Btw-identificatienummer is NL001779917B79

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen in deze webwinkel van kleinelucas.nl zoals vermeld op en in de web shop en op alle met Kleine Lucas aangegane overeenkomsten.

1.2

Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3

Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4

Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Kleine Lucas is ingestemd.

1.5

Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling, van welke aard dan ook, met Kleine Lucas is aangegaan of zal aangaan.

1.6

Door het gebruik van de internetsite van Kleine Lucas en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.7

Kleine Lucas is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2.Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1

Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Kleine Lucas is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 (tien) dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4

Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

– de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

– in het geval dat door Kleine Lucas een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Kleine Lucas retour ontvangen zijn

– de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Kleine Lucas via elektronische weg verzonden en door Kleine Lucas ontvangen.

2.5

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Kleine Lucas herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Kleine Lucas dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6

De klant en Kleine Lucas komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Kleine Lucas gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7

De klant kan op ieder moment de aangegane overeenkomst (vroegtijdig) ontbinden. De klant dient hiervoor een email te sturen naar Kleine Lucas met daarin tenminste het bestelnummer en de naam waaronder de overeenkomst is aangegaan. Kleine Lucas zal in dat geval de overeenkomst annuleren en de klant daarvan een bevestigings-email sturen. Voor vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst zal Kleine Lucas de klant géén kosten in rekening brengen.

Artikel 3. Prijzen

3.1

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Mocht de klant bij levering niet thuis zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In het eerste geval is de klant tevens gehouden de eventuele verzendkosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.

3.2

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en kunnen niet worden geruild of retour worden gezonden. Tevens zijn uitloop produkten ( produkten die worden opgeruimd omdat deze uit het assortiment gaan ) niet te ruilen of retour te zenden.

3.3

De klant is de prijs verschuldigd die Kleine Lucas in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Kleine Lucas worden gecorrigeerd.

3.4

Als de prijzen voor de aangeboden produkten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen acht dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kleine Lucas.

Artikel 4. Betaling

4.1

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

iDEAL , overschrijving, creditcard, KBC/CBC bank, PayPal, VVV cadeaukaart en Klarna achteraf betaling

4.2

Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Kleine Lucas heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3

In geval van niet-tijdige betaling is Kleine Lucas bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

4.4

Bij betaling d.m.v. een cadeaukaart wordt er bij retour sturen geen geld teruggegeven. Ruilen van producten is uiteraard wel mogelijk

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1

Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant.

5.2

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Kleine Lucas ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen drie (3) werkdagen te leveren. Mits er betaling is geschied bij vooruitbetaling. Een uitzondering hierop is een produkt waar een naam op geborduurd wordt. Van dit produkt is de streef-leverdatum vijf (5) werkdagen.

5.3

Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de derde week neemt Kleine Lucas hierover contact op met de klant. Kleine Lucas kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.4

Als een produkt dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal dit automatisch worden aangegeven door de webwinkel, door de vermelding “backorder”. Kleine Lucas streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.

5.5

Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

5.6

Zodra de te leveren produkten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze produkten betreft, over op de klant.

5.7

U kunt vanuit alle landen uw bestelling plaatsen. Echter leveren wij op dit moment alleen in Nederland en België. U kunt dus ten alle tijden een afleveradres doorgeven in deze 2 landen.

Artikel 6. Retourneren ,ruilen en annuleren

6.1

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen maximaal 6,95 per pakket. Wij adviseren u uw bestelling in de aangeleverde verpakking retour te sturen om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden.  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kleinelucas.nl  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

6.2

Retourzending zijn alleen mogelijk na schriftelijk toestemming van Kleine Lucas en met het door Kleine Lucas gegeven nummer. Produkten geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van Kleine Lucas worden niet geaccepteerd.

6.3

Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1

Kleine Lucas is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kleine Lucas. Kleine Lucas is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2

Indien Kleine Lucas, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3

Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Kleine Lucas zijn verricht;

– als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

– als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

– verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleuringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

7.4

De klant is verplicht Kleine Lucas te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Kleine Lucas mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

7.5

Het is mogelijk dat Kleine Lucas op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Kleine Lucas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8. Overmacht

8.1

In geval van overmacht is Kleine Lucas niet verplicht haar verplichtingen ten opzichte van de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Kleine Lucas of andere haar leveranciers.

9.2

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleine Lucas, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het produkt zelf.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1

Kleine Lucas zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10.2

De klant kan de aan Kleine Lucas verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

10.3

Kleine Lucas neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Kleine Lucas is gevestigd bevoegd, tenzij Kleine Lucas voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

11.4

Klachten kunt u bij ons kenbaar maken door te mailen naar

info@kleinelucas.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

Artikel 12. Diversen

12.1

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan:

Kleine Lucas, Herwijnenstraat 11, 5045GP TILBURG of naar het e-mailadres info@kleinelucas.nl.

12.2

De Webwinkel is 24 uur per dag geopend, 7 dagen in de week, de bestellingen worden overdag behandeld op werkdagen van 09.00 tot 18.00 uur

12.3

Kleine Lucas streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.

Kleine Lucas behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene voorwaarden accepteert

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping